thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2024
  V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
  quy định mức lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.